VFS Global Úc Thay Đổi Thời Gian Hoạt Động

Các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (VFS Global Úc) tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi thời gian hoạt động kể từ ngày 9/5/2022. 

Theo đó, ngày và thời gian làm việc được sửa đổi như sau: 

  • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh:
    1. Ngày hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Sáu
    2. Thời gian hoạt động: 08:30-17:00
  • Đà Nẵng:
    1. Ngày hoạt động: Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu
    2. Thời gian hoạt động: 08:30-15:00

Tất cả các yêu cầu khác đều giữ nguyên.

Nguồn: VFS Global Australia